Croatian English French German Italian Spanish

Korisno za poduzetnike

QMS - KAO SISTEM UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM U SKLADU SA ZAHTJEVIMA ISO 9001:2000

Tijekom/Tokom održavanja Evropske konvencije o kvalitetu (Europen Quality Convenction) u desetom mjesecu 1998. godine u Parizu, usvojena je Evropska povelja o kvalitetu (European Quality charter). Povelja ukazuje da kvalitet predstavlja cilj organizacije ka poslovnoj izvrsnosti, ali istovremeno i metodologiju i način za kvalitetniji rad svakog zaposlenog, stvaranjem odgovarajućeg radnog okruženja, kroz povećanje motivacije i odgovornosti.

Serija standarda ISO 9000:2000 definiše sistem upravljanja kvalitetom. Ista se oslanja na osam principa  upravljanja kvalitetom i potpuno je zasnovana na procesnom principu. Potpuno je univerzalna i važi za sve oblasti ljudskog djelovanja - od privrednih organizacija, provodnih i uslužnih do organa uprave i države.
Sastoji se od 3 dijela:
-ISO   9000   -  Sistem upravljanja kvalitetom - Osnove i riječnik
-ISO   9001   -  Sistem upravljanja kvalitetom - Zahtjevi
-ISO   9004   - Sistem upravljanja kvalitetom - Smijernice za permanentna poboljšanja i promjenu sistema.

Certifikacija u skladu sa standardima ISO 9000:2000 je potpuno dobrovoljna, ali predstavlja manifestaciju da se dokaže usklađenost rada organizacije sa najvećim svijetskim standardima. Za to nisu potrebna velika materijalna ulaganja nego je potrebna hrabrost za suočavanje sa postojecim stanjem i mudrost za pronalaženje motiva. Certifikacijom poslovnog sistema prema ISO 9001, organizacija i formalno potvrđuje da je izvršila usklađivanje poslovanja sa sa svjedskim normama poslovanja, tj. međunarodnim standardom.

Osnovni principi  sistema upravljanja kvalitetom:

-Usmjerenje na korisnika
-Liderstvo
-Uključivanje osoblja
-Procesni pristup
-Sistemski pristup menadžmentu
-Odlučivanje na osnovu činjenica
-Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima

Od odluke menadžmenta do konačne certifikacije sistema upravljanja kvalitetom neophodno je nekoliko faza:

-Izrada plana aktivnosti
-Konfiguracija proizvodnog programa
-Definisanje  glavnih i pomoćnih procesa
-Integracija poslovnih procesa u sistemu upravljanja
-Projektovanje sistema upravljanja kvalitetom
-Dokumentovanje sistema upravljanja kvalitetom
-Izrada priručnika kvaliteta
-Izbor i edukacija internih provjerivača
-Implementacija sistema upravljanja kvalitetom
-Certifikacija sistema upravljanja kvalitetom
-Izrada programa unapređenja

Registracija