Croatian English French German Italian Spanish

Prednosti za strane ulagače u BiH

Prednosti za investicije

Jače strane bih za  privlačenje  stranih  investicija

-Stabilna valuta (KM) vezana za euro
-Gospodarstvo otvorena prema EU
-Najniži stepen inflacije u jugoistočnoj Europi
-Poticaji vezani za poreze -5 godina oslobođeni od plaćanja poreza na profit u Federaciji Bosne i Hercegovine
-Sigurnost od političkog rizika (MIGA/IGA)‏
-Cijena radne snage konkurentna sa visokom profesionalnošću
-Europski sistem kreditiranja ulaskom stranih banaka: UniCredit, Zagrebačka Banka, Raiffeisen Bank, Hypo Vereins Bank, Volksbank, Hypo Alpe Adria, Turkish Ziraat, BBI.

Zakon za strana ulaganja (odobren na Skupštini ParlamentaBiH) nudi sljedeće pogodnosti stranim ulagačima:

-Imaju pravo da otvore žiro-račun u bilo kojoj banci na teritoriji BiH i to u bilo kojoj valuti
-Imaju pravo da prebacuju ukupnu zaradu u inozemstvo i to u bilo kojoj valuti
-Nisu obavezni da plaćaju carinske dadžbine na ulaganja
-Imaju ista prava na vlasništvo dobara kao i domaći
-Zaštićeni su od nacionalizacije, oduzimanja vlasništva, rekvizicije ili  drugog što može imati slične posljedice;
-Imaju pravo da zapošljavaju strane osobe prema zakonu BiH koji se odnosi na rad i imigraciju.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), usvojilo niz odluka nužnih da bi Fond za poticaj stranim investitorima u BiH postao operativan. Usvojen je Pravilnik o načinu dodjele sredstava za podršku stranim investitorima u BiH, Odluka o formiranju i funkcioniranju Odbora Fonda za poticaj stranim investitorima u BiH, te Rješenje o imenovanju članova Odbora fonda za poticaj stranim investitorima u BiH.
Usvajanjem ovih dokumenata, BiH se pridružila zemljama u regionu koji u svrhu priliva stranih investicija imaju sredstva poticaja stranim investitorima. Sredstva Fonda za 2007. godinu iznose dva miliona KM i osigurana su iz Proračuna institucija BiH, a mogu se koristiti za finansiranje projekata stranih investitora u proizvodnom sektoru, sektoru istraživanja i razvoja, kao i drugih projekata, osim za finansiranje projekata u oblastima ugostiteljstva i trgovine. Kriteriji za izbor korisnika fonda su broj novozaposlenih, razvijenost područja u koje se investira, ekološki zahtjevi i učešće izvoza u ukupnoj prodaji. Smatramo da će ova mjera još više doprinijeti porastu stranih ulaganja, a time i ukupnom razvoju ekonomije u BiH.

Grad Mostar